Ondernemersbegeleiding

Home » Zelfstandigen en KMO » Ondernemersbegeleiding

Ondernemersbegeleiding is essentieel om duurzaam te kunnen groeien.

Door onze jarenlange ervaring heeft ons netwerk ook de nodige expertise verworven bij het verlenen van adviezen buiten de klassieke domeinen van de finance, accountancy en fiscaliteit. Er wordt hierbij bewust gekozen voor een directe hands-on aanpak met enkele gereputeerde partners die garant staan voor een uitmuntende service. Zo zorgen we voor een totaalaanpak die gesmaakt wordt door onze klanten. 


Wist je dat wij naast de onderstaande diensten ook een eigen inhouse ontwikkeld starters- en ondernemerstraject aanbieden: "Een vliegende start voor ondernemers: Een blauwdruk voor succes."? Een ondertussen beproefde methode die werkt en je de tools geeft om je gestelde doelen te kunnen realiseren. Denk in termen van je eigen Team, je staat er niet alleen meer voor.


Wil je gebruik maken van Loopbaanbegeleiding voor Ondernemers? Hiervoor werken we samen met Passion for Work. Reeds duizenden mensen zijn via hen aan de slag gegaan met hun Personal Branding. Vraag een gratis telefonisch kennismakingsgesprek via deze link

modulaire dienstverlening - ONDERNEMERSBEGELEIDING

Ondernemersbegeleiding omvat onder meer volgende items en de dienstverlening is modulair beschikbaar. Kies je voor de starters- of ondernemersbegeleiding via Het Financieel Huis, dan neem je gewoon contact op via deze link met het hoofdkantoor en we geven je graag meer informatie en duiding.

 

Klaar om focus te leggen, uw doelen te bepalen en realiseren?

Door persoonlijke begeleiding en coaching zal u als professional sneller de gewenste successen behalen.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk binnen het dienstenaanbod van Het Financieel Huis en de primaire partners:

Maak een afspraak met Het Financieel Huis of neem contact op met de Financial Well-Being Academy.

De planners en ondernemersbegeleiders werken samen met u om uw vermogen in kaart te brengen en te optimaliseren. Dit doen ze door het opmaken van een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning.       

        

Het vermogensplan bestaat uit zeven onderdelen 

 • Een vermogensbalans die inzicht geeft in uw huidige netto vermogen.
 • Een overzicht van uw huidige inkomsten en uitgaven om uw spaarvermogen of –capaciteit of (tijdelijke) liquiditeitstekorten in kaart te brengen.
 • Een risicoanalyse die de financiële gevolgen van pensionering, invaliditeit en/of overlijden illustreert.
 • De pensioenopbouw (legaal en extralegaal)
 • Een analyse van de structuur van uw zakelijk vermogen, met aandacht voor inkomensoptimalisatie.
 • De vermogensbescherming, waarbij de beleggingsportefeuille wordt getoetst aan het veronderstelde rendement, de veronderstelde beschikbaarheid van de gelden en het gewenste risicoprofiel.
 • Een successieanalyse met een juiste kruisbestuiving tussen het burgerlijk recht en het fiscaal recht.

Het is een uniek samenspel tussen vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht. Een duidelijk zicht op financiële zaken op lange termijn zorgt immers voor een betere gemoedsrust.

Maak een afspraak met Het Financieel Huis of kies een van onze partners op basis van de specialisaties.

U wil investeren in uw onderneming of u wil als ondernemer investeren in de privesfeer?

Een accountant of ondernemersbegeleider, vastgoedmakelaar, aankoopbemiddelaar of financial controller kan u bijstaan bij de opmaak van uw plan, dit in functie van uw investeringsproject.

Kredietoplossingen gaan vaak hand in hand met investeringsbeslissingen. Heeft u een financiering nodig om uw investeringsproject te realiseren? Bancair of bij prive investeerders? 

Contacteer de aangesloten kredietadviseurs, -bemiddelaars en/of bankagenten van Het Financieel Huis om een oplossing uit te werken op maat van uw dossier. Ook het inbouwen van een financiële hefboom kan bestudeerd worden bij het verwerven van vastgoed als investering.

Maak een afspraak via Het Financieel Huis.

Startersbegeleiding

De opstart van een onderneming, zij het een vennootschap, een eenmanszaak of een filiaal, is een belangrijke fase in het leven van elke onderneming. Een goede voorbereiding en begeleiding is essentieel om een geslaagde en vliegende start te maken. Ons kantoor kan u hierbij een volledige dienstverlening aanbieden, en u in alle opeenvolgende stappen bijstaan.

 

Boekhouding en follow-up

Wij bieden een klassieke boekhouding of een volledig geïntegreerde analytische boekhouding, met input in uw eigen of in onze systemen – al dan niet via een onlineverbinding – en de bijhorende rapporten en aangiften. Na afloop van het boekjaar dragen wij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

 

Fiscaal advies

Wij verlenen advies op het vlak van btw, vennootschap- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw's), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten. Bovendien verdedigen wij uw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

 

Accountancy

Een optimale weergave van uw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang. Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om uw positie in onderhandelingen te versterken. Balansen, financieel plan, budgetten, rapporten en boordtabellen opstellen, boekhouding en jaarrekening controleren, ..., het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

 

Controle- en expertiseopdrachten

Deze opdrachten kunnen worden onderverdeeld als volgt:

 • Wettelijke opdrachten die specifiek voorbehouden zijn aan de accountants (opstellen van controleverslagen, vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij zijn controlerecht op de boekhouding van zijn vennootschap, …); waarderingsopdrachten, bijvoorbeeld met het oog op het overlaten van uw onderneming; audits in het kader van overnames (due diligence) en licentie- of samenwerkingscontracten.
 • Opmaak en follow-up van het financieel plan en doorstart in geval van gerechtelijke reorganisatie (WCO).
 • Expertises in geschillen rond boekhoudkundige of financiële cijfers, winstdervingberekeningen of waardebepalingen, of ter ondersteuning van een voorlopig bewindvoerder of curator.
 • Bemiddeling tussen partijen in burgerlijke of handelsgeschillen.
 

Juridisch advies

Gefundeerd juridisch advies, met o.a. het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de publicatie van gegevens in B.S. en de K.B.O., de begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing, joint-venture, ….) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van aandelen, begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement, het nakijken of opstellen van diverse overeenkomsten en het volgen van juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).

 

Financiële en structurele (re)organisatie

Dit is een uitgebreid adviesdomein waarin bijstand, ondersteuning en begeleiding kan verstrekt worden in onder meer de volgende vakdomeinen:

 • vennootschapsrechterlijk stroomlijnen of herstructureren van ondernemingen
 • zoeken naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen en samenstellen van het financieringsdossier
 • overnemen en overlaten van ondernemingen
 • begeleiden bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie
 • bijstaan bij haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen.

Financiële rapportering als basis voor sturing

Dit is het samenhangend geheel van financiële processen en technieken (en rapportering als sturings- en beslissingsinstrument) dat ondernemingen in staat moeten stellen strategieën om te zetten in meetbare plannen en acties. Het gaat dan meestal om advisering en begeleiding onder de vorm vna het opstellen van budgetten, periodieke budgetrapportering en bijsturing hiervan, en van het uitwerken van ondernemingsrapporteringen, dashboards, boordtabellen en kpi's.

Maak een afspraak via Het Financieel Huis.

Zowel voor u als zelfstandige, bedrijsleider of beoefenaar van een vrij beroep is het belangrijk om u goed te laten adviseren. De aangesloten juristen en advocatenkantoren bij Het Financieel Huis zorgen voor de juiste begeleiding op het moment dat u daar nood aan heeft maar ook preventief.

Heeft u nood een een juridische oplossing of uw wil iemand spreken met kennis van zake? Neem dan contact met een advcocaat via Het Financieel Huis, kies uw adviseurs in vertrouwen.

Klik hier een informatie in te winnen.

Sinds mensen rondlopen op de aarde zijn er confliceten. Twisten en conflicten zijn inherent verbonden aan de samenwerking van mensen en organisaties. Waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten, vind je inspiratie, dynamiek en verrijking terug, maar is er ook ruimte voor spanningen, wrijvingen en conflicten. Samenwerking draait immers rond interrelationele verhoudingen tussen mensen en organisaties. Interrelationaire coaching kan een oplossing zijn voor menig conflict.

En hierbij zijn niet alleen de formele afspraken en handelingen bedoeld tussen mens en/of organisatie, ook de informele afspraken, de onuitgesproken verwachtingen, de niet gestelde handelingen, …, geven dikwijls aanleiding tot een verstoorde relatie.

Conflicten zijn, positief bekeken, een katalysator naar verdere groei en ontwikkeling. En elke ontwikkelingsstap brengt nieuwe potentiële conflicten met zich mee. Zoals de levenscirkel is ook dit altijd in een continue verandering en evolutie, en dient hier gepast mee omgegaan te worden.

Conflictmanagement & -bemiddeling

is het op een effectieve wijze begeleiden (en adviseren) van mens en organisatie rond het ontwikkelen van conflict(beleids)strategieën, het implementeren van een conflictuitwerkende omgeving, het interveniëren bij (sluimerende of nakende) conflicten, en dit op een manier die mens en organisatie versterkt in haar omgang met elkaar.

Het is voor eenieder een uitdaging om hiermee op een passende manier om te gaan, op een wijze die de betrokkenen (mens en/of organisatie) een stap verder kan brengen in hun bestaan en ontwikkeling.

Als erkend bemiddelaar en procesbegeleider wordt door het aannemen van een meerzijdigpartijdige houding niet in de valkuil gestapt absoluut te willen helpen, wordt niet gestuurd in de ene of andere richting, en kan het overzicht en de verschillende percepties bewaard blijven. Hierdoor voelen alle stakeholders zich betrokken, en kunnen zij ertoe gebracht worden samen naar een win-win-oplossing te zoeken, eerder dan een compromis noodgedwongen te aanvaarden.

Het aandeel van de bemiddelaar hierin is terug contact te leggen tussen de belanghebbenden zodat het proces (de samenwerking, de onderhandeling, de reorganisatie, het veranderingsproces, de zorgvuldige afwikkeling van een conflict, ...) terug op gang komt. De oplossing wordt gecreëerd door de belanghebbenden, wij zorgen voor de procesfacilitering van het gesprek en het terug samen-komen.

 

Aanpak

Zoals gezegd wordt ontwikkelingsgericht bemiddeld tussen de belanghebbenden in de kwestie. Een nakend conflict is immers in vele gevallen tevens een groeikans voor de betrokkenen. Bovendien zal een uitweg die samen gecreëerd is door de aanwezigen, door hen ook meer aanvaard worden in vergelijking met een oplossing (een beslechting) door een derde aan hen opgelegd.

Er wordt hierbij uitgegaan van een waarderende aanpak, waarbij gekeken wordt naar wat wel aanwezig is, wat wel goed gegaan is. Met een duidelijke appreciatie voor ieders insteek, eigenheid en vertrekpunt, en ook voor de verschillen en tegenstellingen. Om zo het gezamenlijke doel te creëren. Door een gezamenlijke aanpak wordt de relatie niet verder verstoord, en kan zelfs relatieherstellend en -versterkend gewerkt worden.

Bemiddeling is dus een manier van omgaan met verschillende belangen die een stap verder gaat dan het compromis dat we allemaal zo goed kennen, om zo te komen tot duurzamere samenwerkingsrelaties op basis van gelijkwaardigheid (niet gelijkheid) en een betere omgang met verschillen.

Belangrijk hierbij is dat alle belanghebbenden (stakeholders) aanwezig zijn en bijdragen tot de uitwerking. In een conflict binnen een organisatie is het soms verbazend vast te stellen dat dit toch wel meer mensen aanbelangt dan in eerste instantie gedacht.

Personeelsadministratie en Human Resources Management

Een van de belangrijkste assets binnen uw onderneming zijn uw medewerkers. Elke ondernemer weet dat dit aspect veel aandacht behoeft en vergt binnen het geheel van zijn managementtaken. Hierin kan bijvoorbeeld onze partner, Konsilanto,  ondersteunend werken voor u door:

(Een gedeelte van) de personeelsadministratie en de contacten met het sociaal secretariaat voor haar rekening te nemen.

U bijstand te verlenen in de optimalisatie van het verloningsbeleid van uw onderneming.

U wegwijs te maken en te adviseren binnen het kluwen van de sociaaljuridische wereld als werkgever.

Daarnaast kan Het Financieel Huis, samen met de door u geselecteerde partners, ook van dienst zijn bij de structuur van uw teams (en organisatie) en de samenstelling van uw medewerkers.

Personeelsvoordelen

Het Financieel Huis zorgt ervoor dat uw personeelsleden onmiddelijk hun koopkracht kunnen verhogen door het gebruik van ons eigen kortingplatform. 

Wil u uw eigen online voordelen-omgeving opzetten voor uw bedrijf en de werknemers. Wij werken hiervoor samen met de grootste Belgische spelers en brengen u graag in contact.

Klik hier om een afspraak te maken met een het hoofdkantoor. Wij helpen u graag verder.

Het is belangrijk om uzelf en uw activiteit goed in beeld te brengen. Een doordachte (online) strategie met de juiste ondersteuning zorgt voor visibiliteit en aldus meer potentiële klanten. 

U wil een nieuwe website of webshop laten ontwikkelen om uzelf de visibiliteit te geven die u nodig heeft? Of uw wil online zaken beginnen doen en wil uw bedrijf of product juist in de markt zetten?

Bedrijfsprocessen automatiseren of gewoon meer zichtbaarheid voor uzelf op sociale media, we gaan samen met onze partners de uitdaging aan. Neem contact op met een ondernemersbegeleider van of via Het Financieel Huis of het hoofdkantoor, we helpen je graag verder.

Het Financieel Huis is tevens (content)partner van enkele grote online spelers. Samen hebben we een jaarlijks bereik boven de 20.000.000 bezoekers. Wij kunnen u en uw bedrijf in de markt zetten.

Neem contact op met ons voor meer informatie.

Deze ondernemingen en hun omgeving gaan vaak door de zwaarste periode in hun bestaan: niet alleen de ondernemer, de aandeelhouders, de bedrijfsleider, maar ook de werknemers en soms ook toeleveranciers en klanten kunnen gebukt gaan onder de zware lasten die het voortbestaan van de onderneming (en hun toekomst) beïnvloeden.

Juist dan is een (intensieve) begeleiding door een accountant noodzakelijk. Soms verdient het de voorkeur een derde, onafhankelijke partij om een second-opinion te vragen. Ons kantoor biedt een intensieve begeleiding en gaat samen met de andere adviseurs (uw huidige boekhouder of accountant, uw advocaat, uw sociaal secretariaat, ...) op zoek naar de beste oplossing voor een doorstart van uw onderneming.

Neem contact op met Het Financieel Huis of selecteer de juiste adviseur(s) via deze online module.

U bent op zoek naar een (nieuwe) verzekering, een krediet, een belegging of een investeringspand? 

De aangesloten experten kunnen producten onafhankelijk bemiddelen bij tientallen maatschappijen. Zo krijgt u zekerheid dat de aangeboden producten voor u werken en niet voor de maatschappij of de adviseur/bemiddelaar. 

Maak een afspraak met een ondernemerscoach.

VIP COACHING VOOR PROFESSIONALS

Waarom eerst inventariseren en registreren? Een duidelijk zicht op financiële zaken (op lange termijn) zorgt immers voor een betere gemoedsrust op korte termijn. 

Het is een persoonlijk afgestemd traject, dat vanuit een inventaris van je (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan om uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen te kunnen behalen.

Het is een uniek samenspel tussen dagdagelijks ondernemerschap, een speciale relatie met je begeleider, waarbij alle mogelijke zaken besproken kunnen worden en bespreekbaar gemaakt worden. Het is een totaalaanpak waarbij ook vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht betrokken worden. Focus op je ondernemerschap, niet op je werknemerschap (in uw eigen vennootschap), dat is wat mogelijk is.

Waar beginnen we mee? Quick-wins implementeren na analyse inventarisatie, "hoe meer klanten aantrekken?" (indien nodig), effciëntie brengen binnen jouw organsatie,...dat wat eerst moet gebeuren om focus te leggen op wat belangrijk is voor jou en je onderneming.

14 mrt 2023
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Een aandeel en een obligatie zijn beide financiële instrumenten die door bedrijven en overheden worden uitgegeven om geld op te halen.

07 mrt 2023
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Duurzaam vastgoed wordt steeds belangrijker in de huidige maatschappij. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de impact van vastgoed op het milieu en kiezen voor duurzame oplossingen. Maar hoe ziet de toekomst eruit voor duurzaam vastgoed? In deze blogpost bespreken we enkele trends en ontwikkelingen die we kunnen verwachten.

06 feb 2023
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Geld is in essentie een ruilmiddel dat mensen gebruiken om waarde uit te wisselen. Als je waarde levert aan anderen, bijvoorbeeld door producten of diensten te leveren die ze nodig hebben of willen hebben, dan zullen ze bereid zijn om daarvoor te betalen. Dit kan resulteren in het genereren van inkomsten en het verdienen van geld.

12 apr 2022
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als je betalingsproblemen ervaart, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om de situatie op te lossen. 

06 jul 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Het corona virus veroorzaakt financiële stress bij veel mensen en hun gezin. Heb jij mensen die voor jouw bedrijf werken? Heb je mensen in loondienst of heb je een aantal freelancers die (grotendeels) voor jou aan het werk zijn (of waren)? Hoe reageren ze op de mogelijke economische terugval en bijgevolg ook de gevolgen op hun persoonlijke financiële situatie? Hebben ze (terecht) de schrik te pakken dat hun job misschien niet meer zo zeker is? Vrezen ze minder te kunnen werken en bijgevolg ook minder te verdienen? En hoe is het gesteld met jouw mate van financieel welbehagen?

08 apr 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als zelfstandige of bedrijfsleider keer je jezelf vaak te weinig of zelfs geen loon uit (in moeilijkere periodes) en leef je (deels) van je spaargeld. Dit is uiteraard geen houdbare en gezonde situatie. Het probleem van "onvoldoende" te hebben, is dat iets dat steeds terugkomt? Zijn het bepaalde periodes of is het een constant en dringend probleem dat zich opdringt om per direct aan te pakken? In wat volgt spreken we niet over je zaak, maar over je kostenpatroon binnen je persoonlijk leven, binnen je gezinssituatie. Uiteraard is de makkelijkste manier om toe te komen, meer inkomsten te realiseren. Dit onderwerp behandelen we in andere blogposts.

22 mrt 2020
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Momenteel worden verschillende termen door elkaar gebruikt.

Het is niet altijd meteen duidelijk wat nu bedoeld wordt met tijdelijk werkloos, economisch werkloos, technisch werkloos, werkloos door overmacht...

16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Als jij zelfstandige bent, dan koos je waarschijnlijk zeer bewust voor jouw dienst of product. Bewust kiezen voor een leven als ondernemer kan meerdere redenen hebben, die heel persoonlijk zijn. Misschien ben je ergens door gepassioneerd, misschien wil je een mooi inkomen verwerven, misschien koos je voor een leuke work/life balance, …  Vul gerust aan hoe dat voor jou is. Bekijk dan eens vanop afstand of dit nog klopt voor jou. Voel je nog steeds de passie voor wat je doet, zonder dat je ergens aan twijfelt? Verdien je goed je boterham?  Ervaar je vrijheid qua werkuren? Zo nee, what went wrong?

16 dec 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Studies tonen aan dat empathie in het bedrijfsleven meer succes heeft.

Voor meer informatie ga naar www.ondernemersbegeleiding.be - een initiatief van Het Financieel Huis.