Crowdfunding, nieuwe spelregels vanaf 01/02/2017.

Home » Blog » Crowdfunding, nieuwe spelregels vanaf 01/02/2017.
26 feb 2017
Zelfstandigen en KMO - Investeren

Crowdfunding, nieuwe spelregels vanaf 01/02/2017.

Op 1 februari 2017 worden nieuwe regels van kracht voor crowdfundingplatformen. Dergelijke platformen die investeringen in een onderneming mogelijk maken, moeten een vergunning aanvragen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze moeten zich ook houden aan bepaalde gedragsregels.

De nieuwe wet werd in december 2016 goedgekeurd en heeft enkel betrekking op platformen waarop het publiek in een onderneming belegt met het oog op het ontvangen van een eventuele winst. De regels slaan dus niet platformen waarop het publiek een gift doet aan een project of een onderneming of om platformen waarop het publiek geld stort met het oog op het ontvangen van een tegenprestatie in natura.

De FSMA oefent toezicht uit op platformen die beleggingsinstrumenten commercialiseren. Ondernemingen die deze activiteit aanbieden, hebben in de meeste gevallen een afzonderlijke vergunning als "alternatieve-financieringsplatform" nodig. Gereglementeerde ondernemingen (zoals banken) die een activiteit als alternatieve-financieringsplatform uitoefenen, moeten geen aparte vergunningsaanvraag meer indienen.

Vooraleer ze een vergunning verleent, screent de FSMA het ‘fit and proper’-karakter van de kandidaat-aandeelhouders en -leiding van de onderneming. Ze gaat ook na of de onderneming de verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid heeft afgesloten en of ze passend is georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de organisatie op IT-vlak.

Alle ondernemingen die alternatieve-financieringsdiensten verlenen – zowel de crowdfundingplatformen met een vergunning als de gereglementeerde ondernemingen die actief mogen zijn zonder vergunning – moeten een aantal regels naleven. Zo moeten ze onder meer nagaan of de beleggers voldoende kennis en ervaring hebben om te beleggen in de aangeboden beleggingsinstrumenten. Als dat niet het geval is, moeten ze hen waarschuwen.

De FSMA houdt toezicht op de naleving van deze regels. Ze kan onder meer inspecties uitvoeren en alle nuttige informatie opvragen. Ze kan herstelmaatregelen en administratieve sancties opleggen aan ondernemingen die de wetgeving niet naleven. De niet-naleving van bepaalde regels is bovendien een strafrechtelijke inbreuk.

Voor openbaar aangeboden beleggingsinstrumenten moet in principe een prospectus worden opgesteld dat vooraf door de FSMA wordt gecontroleerd. De goedkeuring van zo'n prospectus en de vergunning als alternatieve-financieringsplatform houdt echter geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het aanbod.

Daarnaast voert de wet een nieuwe prospectusvrijstelling in voor vergunde crowdfundingplatformen. Deze nieuwe vrijstelling houdt in dat voor openbare aanbiedingen geen prospectus moet worden gepubliceerd mits de totale tegenwaarde van de aanbieding minder dan 300.000 euro bedraagt en er voor maximum 5.000 euro per belegger kan worden ingeschreven.

De FSMA kan vanaf 1 februari 2017 vergunningsdossiers ontvangen. De FSMA moet zich uitspreken over een vergunningsaanvraag binnen drie maanden nadat zij een volledig dossier heeft ontvangen. Personen die bij de inwerkingtreding de geviseerde activiteit al uitoefenen, mogen dat voorlopig verder doen tot de FSMA zich over de vergunningsaanvraag heeft uitgesproken. Zij moeten de FSMA binnen twee maanden na de inwerkingtreding laten weten dat zij deze activiteit uitoefenen en binnen vier maanden na de inwerkingtreding een volledig vergunningsdossier indienen.

Alle informatie in verband met het aanvragen van een vergunning is terug te vinden op de website van de FSMA.

  
Vergunning voor alternatieve-financieringsplatform - Beknopte voorstelling van de regels.

  

Bron: FSMA - Persartikel - Dit artikel werd overgenomen om mee het publiek te informeren.

Gepost door: stijn