Individueel pensioensparen, voorwaarden voor aftrekbaarheid?

Home » Blog » Individueel pensioensparen, voorwaarden voor aftrekbaarheid?
27 jan 2017
Particulieren - Pensioen

Individueel pensioensparen, voorwaarden voor aftrekbaarheid?

Iedereen kent ondertussen het individueel pensioensparen. U kan jaarlijks 940 euro fiscaal sparen en heeft hierop een belastingvoordeel van 30% zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen, dus het percentage zal nog iets hoger uitvallen in uw voordeel. 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op dze belastingvermindering?

De betalingen of premies in het kader van het individuele pensioensparen komen slechts voor belastingvermindering in aanmerking op voorwaarde dat de pensioenspaarrekening (bank) is geopend of de spaarverzekering is aangegaan:

  • Door een rijksinwoner of een inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
  • Vanaf de leeftijd van 18 jaar en vóór de leeftijd van 65 jaar
  • Voor een looptijd van ten minste 10 jaar
  • Minimaal 5 stortingen
  • De voordelen bij het aangaan van het contract bedongen zijn:

Bij leven, ten gunste van uzelf

Bij overlijden: Wanneer het spaarverzekeringscontract dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:

Ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed verkrijgen;

Ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, ten gunste van de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige.

In alle andere gevallen, ten gunste van de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige.

   

  

U wil een indiviudueel pensioenspaarplan aanvragen? Neem dan contact op met een pensioenadviseur en maak een afspraak.

Gepost door: stijn