Waardering van vennootschappen en ondernemingen

Home » Blog » Waardering van vennootschappen en ondernemingen
11 jul 2019
Zelfstandigen en KMO - Ondernemersbegeleiding

Waardering van vennootschappen en ondernemingen

De waarde van jouw bedrijf bepalen is meer dan er gewoon een prijs op plakken. Veel meer. We geven jou graag de basis mee.

Waarom waarderen?

Er zijn meerdere redenen om een firma te waarderen:

 • De aan- of verkoop van het bedrijf
 • De uittreding van een vennoot
 • Een fusie of splitsing
 • Inbreng in of verkoop aan de onderneming
 • Onteigening

Voorafgaande analyse

Voor de waardering kan gebeuren, moet er een analyse gebeuren van de dagelijkse werking, de ondernemingspolitiek … Daarnaast moet ook de gehanteerde methodiek vermeld en verantwoord worden.

Basisprincipes bij waardering

Totaliteitsprincipe

Bij het totaliteitsprincipe is het te waarderen object de volledige onderneming: de combinatie van materiële en immateriële componenten. Alle aspecten van de onderneming worden beoordeeld en ingecalculeerd.

Eigen vermogensprincipe

Dit is in feite een netto-waardering. Het verschil tussen de ondernemingswaarde en de waarde van het eigen vermogen wordt gebruikt voor de schatting.

Toekomstgerichtheid

Bij dit principe is de waarde in grote mate afhankelijk van wat het bedrijf in de toekomst kan opbrengen. De schatting gebeurt aan de hand van geactualiseerde toekomstige geldstromen.

Subjectgeoriënteerdheid

Bij een subjectgeoriënteerde waardering bestaat dé waarde van het bedrijf niet. Er wordt een schatting gemaakt van de nutswaarde voor een bepaald subject (koper, verkoper …)

Tijdsafhankelijkheid

Volgens dit principe wijzigt de waarde met de tijd en in functie van de vooruitzichten, het bedrijfsrisico, de rente en het marktklimaat.

Methodiek

Er zijn verschillende methodieken om een onderneming of vennootschap te waarderen.

Inkomensgerichte benaderingen

De waarde wordt bepaald in functie van het toekomstige inkomen van de onderneming. De gebruikte methodes zijn:

 • Rendabiliteitswaarde: op basis van de verdiscontering van de toekomstige winsten
 • Rendementswaarde (dividend discount model): waarde wordt bepaald als de contante waarde van de verwachte dividendstromen die de onderneming tot in het oneindige zal opleveren
 • Discounted Cash Flow methode: waarde wordt bepaald als de contante waarde van alle verwachte in- en uitgaande operationele kasstromen in de toekomst

Vermogensgerichte benaderingen

De waarde wordt bepaald in functie van het netto-actief dat in de onderneming aanwezig is. Op basis van het vermogen van de onderneming dus. De gebruikte methodes:

 • Intrinsieke of gecorrigeerde substantiële waarde: de gecorrigeerde waarde van het eigen vermogen van de onderneming
 • Gecorrigeerde substantiële waarde en goodwill: de waarde wordt bepaald als de som van de gecorrigeerde substantiële waarde en de goodwillwaarde

Marktgerichte benaderingen

Het bedrijf wordt met een gelijkaardig bedrijf vergeleken waarvan de prijs is gekend of met een gelijkaardig beursgenoteerd bedrijf. De gebruikte methodes zijn:

 • Empirische methode of methode van de vuistregels: op basis van vuistregels die in de sector gehanteerd worden
 • Multiple of ‘direct market’ methode: gebruik van multiples die men haalt van vergelijkbare bedrijven

Real option waardering

Deze benadering steunt op de basisgedachte dat waarde is afhankelijk van keuzes, beslissingen, opties … De waardering is eigenlijk de som van de verdisconteerde waarde van een of meerdere opties. Deze methode wordt zelden gebruikt voor kmo’s.

Dit artikel werd aangebracht door BB3 Audit. Neem contact met hen op voor meer informatie over bovenstaande tekst. Je vindt hun kantoren in Mol, Antwerpen, Gent en Herent.

Heb je vragen over dit onderwerp? Ben je van plan om een zaak te (ver)kopen? Neem contact op met Het Financieel Huis of stuur een e-mail: info@hetfinancieelhuis.be.

Gepost door: stijn